Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Pracovné informačné stretnutie “Prístup LEADER – výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období”

img

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 13.12.2013 na úrade Žilinského samosprávneho kraja na ktorom sa zúčastnilo aj naše združenie zastúpené manažérkou MAS Turiec PaedDr. Máriou Uličnou . V súvislosti s prichádzajúcim novým programovým obdobím rokov 2014 – 2020 rastie záujem verejno-súkromných partnerstiev o prístup LEADER. S rastúcim záujmom však rastie aj dopyt po informáciách týkajúcich sa príprav na prístup LEADER pre nové programovacie obdobie. V tejto súvislosti zorganizovalo regionálne pracovisko NSRV SR pre žilinský kraj informačný seminár s názvom „Prístup LEADER – prítomnosť a budúcnosť“.

Tematicky bol informačný seminár rozdelený do dvoch tém. Prvá časť bola zameraná na predstavenie nástroja LEADER a jeho vplyvov na územie Slovenska v súčasnom programovacom období. V prvej časti odznela prezentácia M.Strnála, ktorý zúčastneným priblížili prístup LEADER, zhrnul pozitíva a negatíva, ktoré so sebou priniesol. Predstavil tiež súčasný stav verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sa v území žilinského kraja aktivizujú pre prístup LEADER. Nasledovali krátke prezentácie zástupcov oboch MAS zo žilinského kraja.

V rámci druhej časti seminára vystúpil zástupca MPRV SR Ing. Martin Majerech z odboru rozvoja vidieka, ktorý zúčastneným priblížil aktuálny stav v prípravách nástroja LEADER pre nové programovacie obdobie ako súčasť nového programu rozvoja vidieka. Zúčastneným tiež priblížil nástroj CLLD a možné schémy uplatnenia tohto nástroja v rokoch 2014 – 2020.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader