Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva – MAS_077/7.4/1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ (ďalej len „MAS Turiec“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV: 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:
 • Uzavretá
Dátum vyhlásenia:
 • 1.8.2019
Dátum uzavrenia:
 • 31.10.2019
Oprávnené miesta realizácie:
 • obce zahrnuté do územia MAS Turiec
Oprávnení žiadateľa: Obce z územia MAS Oprávnené činnosti:
 • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb

 • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov

 • Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)

 • Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú

 • Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia

 • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):
 • 300 000,00 €
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100% Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
 • 55 %; pre mikro a malé podniky
Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
 • nestanovuje sa
Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
 • 30 000,00 €
Na stiahnutie: Všetky informácie k výzve: Upozornenie:
 • Prílohy k výzve nájdete v časti Doplňujúce informácie a dokumenty.
Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • osobne na adrese MAS: Obecný úrad Žabokreky 145, 03840 Žabokreky
 • e-mailom: turiecmas@gmail.com
 • telefonicky: 0915 828 254

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, alebo informácie poskytnuté elektronickou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.


Zverejnené: 26.7.2019
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader