Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva – MAS_077/4.2/1 – uzavretá

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ (ďalej len „MAS Turiec“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) 

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:    309042001 – 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov(mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: 

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 

 • 31.03.2020

Dátum uzavretia: 

 • 15.09.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Turiec

 Oprávnený žiadateľ MAS:

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov)v rámci celého rozsahu činností.
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahu je príloha I ZFEÚ.

Oprávnené činnosti:

 • výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok) 
 • obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012 ,nariadenie (EÚ) č. 1308/2013); 
 • stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete, príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie 
 • nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh 
 • zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd 
 • investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov 
 • investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 100 000,00 €

Maximálna celková miera podpory NFP v percentách: 50 %;

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: nestanovuje sa 

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 50 000,00 €

Na stiahnutie:

Výzva – MAS_077/4.2/1   (.pdf)

 Všetky prílohy na stiahnutie  (.zip)

 Všetky informácie k výzve:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=b311f46b-a8c2-4b1d-9a08-440a966afe89

Upozornenie: Prílohy k výzve nájdete v časti Doplňujúce informácie a dokumenty.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • osobne na adrese MAS: Obecný úrad Žabokreky 145, 03840 Žabokreky
 • e-mailom: turiecmas@gmail.com
 • telefonicky: 0915 828 254

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, alebo informácie poskytnuté elektronickou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Zverejnené: 24.03.2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader