Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva – MAS_077/7.2/1


Aktualizácia č. 1 – účinná od 11.12.2019 (zmena podmienok)
Aktualizácia č. 2 účinná od 2.3.2020 (zmena termínu uzavretia -do 1.6.2020)

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ (ďalej len „MAS Turiec“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV: 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:
 • Uzavretá
Dátum vyhlásenia:
 • 14.10.2019
Dátum uzavrenia:
 • 16.3.2020 1.6.2020
Oprávnené miesta realizácie:
 • obce zahrnuté do územia MAS Turiec
Oprávnení žiadateľa: Obce z územia MAS Oprávnené činnosti:
 • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb

 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov

 • výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):
 • 212 976,58 €
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100% Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
 • nestanovuje sa
Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
 • 35 000,00 €
Na stiahnutie: Všetky informácie k výzve: Upozornenie:
 • Prílohy k výzve nájdete v časti Doplňujúce informácie a dokumenty.
Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • osobne na adrese MAS: Obecný úrad Žabokreky 145, 03840 Žabokreky
 • e-mailom: turiecmas@gmail.com
 • telefonicky: 0915 828 254

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, alebo informácie poskytnuté elektronickou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.


Zverejnené: 9.10.2019
Zverejnená aktualizácia č. 1: 11.12.2019
Zverejnená aktualizácia č. 2: 2.3.2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader