Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva – MAS_077/8.5/1 – uzavretá

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ (ďalej len „MAS Turiec“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) 

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:    309085001 – 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimoBratislavský kraj)

Typ výzvy: 

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 

 • 31.03.2020

Dátum uzavretia: 

 • 15.09.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Turiec

 Oprávnený žiadateľ MAS:

 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Oprávnené činnosti:

 • Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne: výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce; výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov. 
 • Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúryv lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 50 000,00 €

Maximálna celková miera podpory NFP v percentách: 100 %;

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: nestanovuje sa 

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 25 000,00 €

Na stiahnutie:

Výzva – MAS_077/8.5/1   (.pdf)

 Všetky prílohy na stiahnutie (.zip)  

 Všetky informácie k výzve:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=20596d47-a01a-4bb7-909c-fc48555c3de1

Upozornenie: Prílohy k výzve nájdete v časti Doplňujúce informácie a dokumenty.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • osobne na adrese MAS: Obecný úrad Žabokreky 145, 03840 Žabokreky
 • e-mailom: turiecmas@gmail.com
 • telefonicky: 0915 828 254

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, alebo informácie poskytnuté elektronickou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Zverejnené: 26.03.2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader