Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva – MAS_077/4.1/1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ (ďalej len „MAS Turiec“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV: 309041001 – 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 20.6.2019
Dátum uzavretia: 13.09.2019
Oprávnené miesta realizácie: obce zahrnuté do územia MAS Turiec
Oprávnení žiadateľa: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe
Oprávnené činnosti:

 1. Špecializovaná rastlinná výroba:
  – Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špecializovanej rastlinnej výroby
  vrátane prípravy staveniska
  – Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby
  vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín,
  priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu
 2. Živočíšna výroba:
  – Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy
  staveniska
  – Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a
  náradia slúžiacich aj na zberobjemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 100 000,00 €


Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 50 %;
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:
o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov;
o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva.
o 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií;
o 20 % v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP;
o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami.

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: nestanovuje sa


Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
50 000,00 €

Na stiahnutie:
Výzva – MAS_077/4.1/1

Všetky informácie k výzve nájdete tu.


Upozornenie: Prílohy k výzve nájdete v časti Doplňujúce informácie a dokumenty.


Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:
– osobne na adrese MAS: Obecný úrad Žabokreky 145, 03840 Žabokreky
– e-mailom: turiecmas@gmail.com
– telefonicky: 0915 828 254


Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, alebo informácie poskytnuté elektronickou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Zverejnené: 11.06.2019
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader