Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva MAS_077-6.4-2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ (ďalej len „MAS Turiec“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV: 309041001 – 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Aktualizácia výzvy:
 • Dátum uzavretia: 08.10.2021 – aktualizácia
Typ výzvy:
 • Uzavretá
Dátum vyhlásenia:
 • 20.05.2021
Dátum uzavretia:
 • 12.08.2021
Oprávnené miesta realizácie:
 • obce zahrnuté do územia MAS Turiec
Oprávnení žiadateľa:
 • Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach.

 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry).MAS podporí iba mikro a malé podniky.

Oprávnené činnosti:
 • Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):
 • 150 022,84 €
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
 • 55 %; pre mikro a malé podniky
Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
 • nestanovuje sa
Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
 • 50 000,00 €
Na stiahnutie: Všetky informácie k výzve: Upozornenie:
 • Prílohy k výzve nájdete v časti Doplňujúce informácie a dokumenty.
Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • osobne na adrese MAS: Obecný úrad Žabokreky 145, 03840 Žabokreky
 • e-mailom: turiecmas@gmail.com
 • telefonicky: 0915 828 254

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, alebo informácie poskytnuté elektronickou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.


Zverejnené: 20.5.2021
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader