Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva IROP-CLLD-Q446-512-001

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Spoločne za rozvoj Turca! “

v ý z v u

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q446-512-001

Informácia o aktualizácií výzvy – 1

Informácia o aktualizácií výzvy – 2

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 2.3.2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 01.06.2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 30.08.2020

Aktuálna disponibilná indikatívna výška vyčlenených prostriedkov:
 268 644,09 Eur

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Na stiahnutie:

Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 

Prílohy k Výzve IROP_CLLD_Q446_512_001 

Prílohy k ŽoNFP_ IROP_CLLD_Q446_512_001

Prílohy k aktualizácií č. 1

Výzva IROP- CLLD-Q446-512-001

Prílohy k výzve IROP-CLLD-Q446-512-001

Prílohy k ŽoPr

Výzva so sledovaním zmien:

Výzva IROP-CLLD-T612-511-002 so sledovaním zmien

Prílohy k výzve so sledovaním zmien (.zip)

Prílohy k aktualizácií č. 2

Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva IROP-CLLD-Q446-512-001
Prílohy k výzve
Prílohy k ŽoPr

Výzva so sledovaním zmien:

Výzva IROP-CLLD-Q446-512-001
Prílohy k výzve
Prílohy k ŽoPrEurópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader