Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Spoločne za rozvoj Turca! “

v ý z v u

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy:a predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy:

IROP-CLLD-Q446-512-003

Informácia o aktualizácií výzvy – 1

Informácia o aktualizácií výzvy – 2

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 30.4.2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 01.09. 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 31.10. 2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Na stiahnutie:

Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 (.pdf) 

Prílohy k Výzve 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003  (.zip)

Prílohy k ŽoNFP 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 (.zip)

Aktualizácia č. 1

Výzva IROP- CLLD-Q446-512-003

Prílohy k výzve IROP-CLLD-Q446-512-003

Prílohy k ŽoPr

Výzva so sledovaním zmien:

Výzva IROP- CLLD-Q446-512-003 so sledovaním zmien

Prílohy k výzve IROP-CLLD-Q446-512-003 so sledovaním zmien

Aktualizácia č. 2

Informácia o aktualizácií výzvy č. 2

Všetky prílohy k aktualizácií č. 2 (.zip)

Výzva so sledovaním zmien:

Výzva IROP-CLLD- Q446-512-003 so sledovaním zmien
Prílohy k výzve
Prílohy k ŽoPr

Výzva bez sledovania zmien:

Výzva IROP-CLLD- Q446-512-003 bez sledovania zmien
Prílohy k výzve
Prílohy k ŽoPr
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader