Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Spoločne za rozvoj Turca! “

v ý z v u

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy:
IROP-CLLD-Q446-511-002

Informácia o aktualizácií výzvy – 1

Informácia o aktualizácií výzvy – 2

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácii

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 8.4.2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 17.08.2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 30.10.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Na stiahnutie:

Výzva 511_A1_IROP-CLLD-Q446-511-002  (.pdf)

Prílohy k Výzve IROP_CLLD_Q446_511_002 (.zip)

Prílohy k ŽoNFP_ IROP_CLLD_Q446_511_002 (.zip)

Aktualizácia č. 1 zo dňa 14.06.2021

Výzva IROP- CLLD-Q446-511-002
Prílohy k výzve IROP-CLLD-Q446-511-002
Prílohy k ŽoPr

Výzva so sledovaním zmien:

Výzva IROP- CLLD-Q446-511-002 so sledovaním zmien
Prílohy k výzve IROP-CLLD-Q446-511-002 so sledovaním zmien

Aktualizácia č. 2 zo dňa 01.03.2023

Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002
Prílohy k výzve
Prílohy k ŽoPr

Výzva so sledovaním zmien:

Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002
Prílohy k výzve
Prílohy k ŽoPr
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader