Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Stanovy

STANOVY

 

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec “

 

V znení dodatku  č. 1  k stanovám registrovaným 19.2.2016 pod č. VVS/1-900/90-41170-2

 

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1.1  OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ (ďalej len „Združenie“) je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Belá – Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár – Valentová, Ležiachov, Necpaly, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Trebostovo, Trnovo, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Valča, Vrícko, Záborie , Žabokrekya mesta Martin.

 

1.2  Združenie  je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.Orgány Združenia, ktoré majú rozhodovaciu právomoc musia podmienku v zmysle predchádzajúcej vety dodržiavať pri zložení daného orgánu a pri plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a počas celej implementácie stratégie CLLD.

1.3  Združenie je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

1.4  Združenie je zložené z nasledovných záujmových skupín:

a)     záujmová skupina verejného sektora,

b)     záujmová skupina podnikateľského sektora,

c)    záujmová skupina občianskeho sektora.

 

 

Článok II.

Názov a sídlo Združenia

 

2.1       Názov združenia je: OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“.

2.2       Sídlom združenia je: Trebostovo 164, 038 41 Trebostovo.

 

 

Článok III.

Poslanie, ciele a činnosť

 

3.1       Poslaním Združenia je podpora rozvíjania a koordinácia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len CLLD) založeného na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER za účelom rozvoja svojho územia.

3.2       Dlhodobým cieľom činnosti Združenia je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja zadefinovaného územiana základe využitia miestnych zdrojov, partnerského postupua spolupráce.

3.3       Konkrétnymi cieľmi činnosti Združenia sú:

a)   Implementácia a realizácia miestneho rozvoja vedeného komunitou – CLLD založeného na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER prostredníctvom vypracovania a vykonávania stratégie  CLLD.

b)   zlepšovanie stavu a tvorba životného prostredia v členských obciach a definovanom území,

c)   zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora rozvíjania zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj,

d)   zlepšovanie ekonomických príležitosti a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na území podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu, udržanie pracovných miest spoluprácu a zapojenie marginalizovaných komunít,

e)   podpora rozvoja športových aktivít občanov, vrátane športovania detí a mládeže, seniorov a občanov so zdravotným postihnutím,

f)    podpora rozvoja a práce s deťmi a mládežou na vidieku najmä za účelom budovania povedomia o vidieckom prostredí, vzťahu k životnému prostrediu,  miestnej histórii, tradíciách a prevencii voči rôznym sociálne patologickým javom vrátane podpory a rozvoja neformálneho a informálneho vzdelávania,

g)   podpora zachovávania kultúrnych hodnôt,

h)   podpora rozvoja občianskych iniciatív a aktivít,

i)    podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia (historických, kultúrnych, sociálnych) s dôrazom na ich jedinečnosť, originalitu a miestny ráz,

j)       podpora koordinácie aktivít a činností členov Združenia za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia.

3.4       Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude Združenie realizovať nasledovné činnosti

a)        vypracovanie a vykonávanie (implementácia) stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS,

b)        zriadenie a udržiavanie  kancelárie pre zabezpečenie činnosti Združenia, budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu – realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov  a iných foriem aktivít pre členov Združenia a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených činností a podobných aktivít,

c)        vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov,  čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožnenie  výberu písomným konaním,

d)        zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie,

e)        príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií

f)         prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu,

g)        výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením,

h)        monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou,

i)          administratívna činnosť – vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a podobne,

j)          publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD, publicita o ďalších aktivitách Združenia,

k)        sieťovanie a spolupráca s inými združeniami, miestnymi akčnými skupinami(ďalej len MAS), subjektmi všeobecne, najmä vo vidieckom priestore Slovenskej republiky a Európskej únie,

l)          spolupráca s riadiacim orgánom (ďalej len RO) pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len PRV SR), RO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), Národnou sieťou pre rozvoj vidieka (ďalej len NSRV), Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len PPA) ako aj s ďalšími orgánmi a inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD a ostatnej projektovej činnosti Združenia,

m)      projektová, poradenská a informačná činnosť,

n)        publikačná a vydavateľská činnosť,

o)        spolupráca s externými inštitúciami,

p)        organizovanie odborných prednášok, workshopov, seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít pre členov Združenia a širokú verejnosť,

q)        organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

r)         výmena skúseností a spolupráca s inými organizáciami doma i v zahraničí,

s)         v prípade získania štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“) plniť úlohy  v zmysle všeobecného nariadenia uvedené v systéme riadenia CLLD a organizačnom poriadku MAS.

 

                                                                                                        Článok IV.

Členstvo v Združení

 

4.1       Členstvo v Združení je dobrovoľné.

4.2       Členom Združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území Združenia.

4.3       Právnickú osobu zastupuje osoba, ktorá je buď štatutárnym zástupcom alebo je poverená plnou mocou, ktorá musí byť písomne doložená.

4.4       K prihláške uchádzača o členstvo sa vyjadruje Rada. V prípade jej kladného odporúčania vzniká členstvo uchádzača v Združení momentom schválenia jeho prihlášky Valným zhromaždením. Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o členstvo.

4.5  Člen Združenia má právo:

a)     zúčastňovať sa Valných zhromaždení Združenia,

b)    hlasovať pri rozhodovaní Valného zhromaždenia

c)     aktívne sa podieľať na činnosti Združenia,

d)    obracať sa na orgány Združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

e)     byť informovaný o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov Združenia,

f)     voliť a byť volený do orgánov Združenia,

g)    zúčastňovať sa na akciách organizovaných Združením,

h)     využívať informácie a služby združenia,

i)      podieľať sa na tvorbe, príprave, úprave stratégie CLLD, jej implementácii a hlasovať pri  rozhodovaní o stratégii v rámci kompetencií jednotlivých orgánov.

4.6  Člen Združenia má povinnosť:

a)      aktívne sa podieľať na aktivitách a napĺňaní cieľov Združenia,

b)      dodržiavať a napĺňať stanovy i spoločne dohodnuté postupy,

c)      dodržiavať prijaté uznesenia Valného zhromaždenia  Združenia,

d)      podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom Združenia,

e)      ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia,

f)       v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie,

g)      informovať Združenie  o svojich poznatkoch a skúsenostiach týkajúcich sa jeho účelu, cieľov a činností

h)      zaplatiť členský príspevok v prípade rozhodnutia orgánov Združenia

4.7       Členstvo v Združení zaniká:

a)     vystúpením člena písomným oznámením,

b)    vylúčením člena v prípade porušenia členských povinností, vedomým konaním v rozpore s cieľmi a poškodzovaním dobrého mena Združenia. O vylúčení rozhoduje Valné zhromaždenie,

c)     úmrtím člena– fyzickej osoby,

d)    zánikom člena – právnickej osoby a

e)     zánikom Združenia.

4.8  Člen Združenia, ktorý začne vykonávať funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Združení, ktorému hrozí konflikt záujmov alebo ktorý má na to iné vážne dôvody, oznámi túto skutočnosť Predsedovi a požiada o pozastavenie svojho členstva, ktoré sa dňom vzniku prekážky pozastaví. Po odpadnutí prekážky, ktorá bola dôvodom pre pozastavenie členstva, oznámi túto skutočnosť člen Predsedovi a jeho členstvo sa dňom oznámenia v plnom rozsahu obnovuje.

4.9  Počas doby, kedy má člen pozastavené členstvo, sa na neho nevzťahujú odseky 4.5 a 4.6  týchto stanov. Rovnako sa na člena počas doby pozastavenia členstva nevzťahuje dôvod pre vylúčenie člena Valným zhromaždením podľa bodu b) článku odseku 4.7

4.10        Člen Združenia/MAS, nesmie byť zástupcom dvoch  a viac  záujmových skupín uvedených v článku I., bod 1.4

4.11        Obec nesmie byť členom dvoch a viac MAS

 

Článok V.

Orgány Združenia

 

Združenie má nasledovné orgány:

1)     Valné zhromaždenie

2)     Rada(Výkonný orgán)

3)     Výberová komisia

4)     Monitorovací výbor

5)     Predseda

6)     Kontrolná a revízna komisia

Orgány Združenia sú tvorené predstaviteľmi verejných a súkromných miestnych spoločensko – hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.

 

5.1       Valné zhromaždenie

 

5.1.1     Najvyšším orgánom Združenia je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia Združenia, pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49%.

 

5.1.2     Valné zhromaždenie zvoláva Predseda pozvánkou zaslanou všetkým členom Združenia minimálne 7 dní vopred minimálne raz do roka. Pozvánka môže byť zasielaná elektronickou formou. V naliehavých a mimoriadnych prípadoch nemusí byť lehota 7 dní dodržaná, minimálna lehota medzi odoslaním pozvánky a uskutočnením valného zhromaždenia nesmie byť kratšia ako 24 hodín. V osobitných prípadoch sa schádza, ak písomne požiada o zvolanie minimálne jedna pätina členov Združenia, a to do 30-tich dní od doručenia žiadosti Predsedovi Rady. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia je predmetom rokovania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.

 

5.1.3     Pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia má každý člen jeden hlas. Pri naliehavých rozhodnutiach je možné hlasovať per rollam. Na prijatie rozhodnutia per rollam sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny zo všetkých členov Združenia, pokiaľ tieto stanovy pre rozhodovanie o určitej otázky nepožadujú väčší počet hlasov.  Hlasovanie per rollam sa môže uskutočniť aj formou elektronickej pošty.

 

5.1.4       Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomní členovia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov Združenia (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). Váha každého jedného hlasu člena združenia je: 1 člen = 1 hlas. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov združenia (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov do 30 minút po stanovenom termíne začiatku zasadnutia, rozhodne Rada o zvolaní náhradného Valného zhromaždenia podľa bodu 5.1.6.

 

5.1.5     Pri hlasovaní ostratégii CLLD, o voľbe a odvolaní členov Rady, o zmene stanov, o dobrovoľnom rozpustení Združenia alebo o zlúčení Združenia s iným združením musí byť prítomná min. 3/5 väčšina  všetkých členov Združenia.

 

5.1.6     Náhradné zasadnutie najvyššieho orgánu Združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná minimálne 1/3 členov a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Ak je v programe hlasovanie o stratégii CLLD, alebo hlasovanie o zlúčení alebo zrušení Združenia a ak nie je riadne Valné zhromaždenie členov uznášaniaschopné, musí výkonný výbor vždy zvolať Valné zhromaždenie členov na iný termín.

 5.1.7     Pri hlasovaní o stratégii CLLD musí byť prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia.

5.1.8     Valné zhromaždenie Združenia rozhoduje o:

a)     schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty, ich zmeny a doplnky

b)    schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

c)     schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

d)    volí a odvoláva členov Rady, Monitorovacieho výboru, Kontrolnej a revíznej komisie, predsedu / podpredsedov združenia

e)     schvaľuje prijatie nových členov

f)     schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu

g)    rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

h)     stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,

i)      rozhoduje o účasti Združenia v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí do nich svojich zástupcov,

 

5.1.9       Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v druhom hlasovaní sa návrh považuje za neprijatý.

 

5.1.10    Z rokovania zasadnutia Valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať: dátum, miesto konania, program, prijaté rozhodnutia s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietok účastníkov, záverečné uznesenie a prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Zápisnica je sprístupnená všetkým členom najneskôr do 7 dní od konania zasadnutia.

 

5.2       Rada (výkonný orgán)

5.2.1     Rada (výkonný orgán), (ďalej len Rada) je rozhodovací a riadiaci orgán Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Výkonný orgán je volený na obdobie 4 rokov a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Na čele Radyje Predseda, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom Združenia a vedie jej rokovania.

5.2.2     Rada má 11 členov. Opakovaná voľba člena Rady je možná.

5.2.3     Rada vykonáva nasledujúce činnosti:

 a)      Vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými vykonávacími predpismi.

b)      riadi a koordinuje činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,

c)      obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadania Valného zhromaždenia a pripravuje preň základné materiály a podklady

d)      zodpovedá za vypracovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégie CLLD, ďalej plánu činnosti alebo iných strategických dokumentov a predkladá ich na schválenie Valnému zhromaždeniu,

e)      zriaďuje Výberovú komisiu a Monitorovací Výbor,

f)       menuje  a odvoláva manažéra MAS,

g)      schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP/ŽoPr;

h)      schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP/ŽoPr;

i)        schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr; volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;

j)        volí, vymenúva a odvoláva členov Výberovej komisie, schvaľuje jej štatút a pracovné manuály,

k)      predkladá zmeny stanov, organizačného poriadku a ostatných vnútorných smerníc na schválenie Valnému zhromaždeniu,

l)        pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami v SR a zahraničí,

m)     poveruje ďalšie osoby na konanie v mene Združenia na presne stanovený účel,

n)      zriaďuje Kanceláriu Združenia, riadi a kontroluje jej činnosť, schvaľuje jej organizačný a pracovný poriadok,

  • o)      spracováva výročné správy, správy o činnosti a implementácii stratégie CLLD, a konzultuje ich s  Monitorovacím výborom,

p)      zabezpečuje realizáciu nezávislého hodnotenia stratégie CLLD,

q)      zabezpečuje všetky ostatné činnosti stanovené v stratégii CLLD a vyplývajúce z jej implementácie,

r)       podáva návrh najvyššiemu orgánu na vylúčenie člena, ktorí konajú v rozpore so stanovami Združenia,

s)      podáva návrh najvyššiemu orgánu o prijatí nových členov,

t)       rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou Združenia,

u)      pripravuje výročnú správu Združenia vrátane správy o hospodárení Združenia a návrh rozpočtu ktoré predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu,

v)      posudzuje návrhy, stanoviská a názory členov Združenia, podnecuje ich iniciatívu a vykonáva

w)      potrebné opatrenia v záujme Združenia a jej členov,

x)      rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré podľa Stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia, alebo ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo.

 

5.2.4     Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Rady.Členská základňa Rady musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou v zmysle čl. I. bod 1.4, pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49%.Váha každého jedného hlasu člena predsedníctva je: 1 člen = 1 hlas.

5.2.5     Zasadnutie Radyzvoláva predseda Radypodľa potreby, minimálne však 4 x  do roka a to písomnou alebo elektronickou formou (e-mailom).

5.2.6       Mandát člena Rady končí uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením.

5.2.7       Rada zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti Združenia a realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér Združenia menovaný Radou. Manažér Združenia je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rady s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného Radou. Administratívu a realizáciu úloh Združenia zabezpečuje manažér Združenia a ostatní zamestnanci Združenia, ktorí môžu byť členmi len Valného zhromaždenia.

 

5.3       Výberová komisia

5.3.1       Výberová komisia sa zriaďuje v prípade schválenia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) a udelenia štatútu MAS. Výberová komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a f) všeobecného nariadenia vykonáva výber ŽoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. Výberová komisia pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodržiavať podmienku v zmysle všeobecného nariadenia, čl. 34, ods. 3, písm. b) t.j. minimálne 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy.

Výberová komisia:

a)       zabezpečuje proces posúdenia projektových zámerov/hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr,

b)       posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,

c)       prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom/ŽoNFP/ŽoPr na základe výsledkov posúdenia/odborného hodnotenia a zoradí projektové zámery/ŽoNFP/ŽoPr podľa bodového hodnotenia,

d)       vykoná výber projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,

e)       schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP na financovanie z PRV,

f)        schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoPr na financovanie z IROP,

g)       schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre projektové zámery,

h)       vypracuje Protokol o výbere projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,

i)        vypracuje návrh hodnotiacej správy pre projektové zámery,

j)        stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.

 

5.3.2       Výberová komisia má počet členov v zmysle Systému riadenia CLLD 2014 – 2020 v znení dodatkov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie,

5.3.3       Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti musia byť stanovené v stratégii CLLD

5.3.4       Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia,

 5.3.5       Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.,

 

5.3.6       Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Rade, Kontrolnej a revíznej komisii, Monitorovacom výbore.

5.4       Monitorovací výbor

5.4.1     Monitorovací výbor MAS je orgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod.,

5.4.2     Predsedu a členov Monitorovacieho výboru  schvaľuje na návrh Rada na obdobie  2 rokov. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území Združenia, ale nemusia byť členmi Združenia.

5.4.3     Monitorovací výbor sa stretáva minimálne 2 krát ročne a na svojich zasadnutiach sa riadi štatútom a manuálmi, ktoré schvaľuje Rada. Monitorovací výbor na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti, ktorý podlieha schváleniu Rady.

5.4.4       Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rady.

5.4.5       Monitorovací výbor má počet členov v zmysle Systému riadenia CLLD 2014 – 2020 v znení dodatkov, členstvo v monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne združenia

5.5       Predseda

5 .5.1     Štatutárnym orgánom Zduženia je Predseda, ktorý má oprávnenie konať v mene Združenia.

5.5.2     Predseda vykonáva hlavne tieto činnosti:

a)      zvoláva a vedie zasadnutia Radya Valného zhromaždenia, alebo poveruje inú osobu ich vedením,

b)      rozhoduje o záležitostiach Združenia pokiaľ nie sú tieto stanovami a organizačným poriadkom stanovené inak,

c)      riadi činnosť Združenia,

d)      Vo vzťahuk PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere projektových zámerov/žiadosti o nenávratný finančný príspevok z  PRV SR 2014 – 2020

e)      vo vzťahuk IROP predkladá na RO Protokol o výbere žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP.

f)       zastupuje Združenie navonok, podpisuje zmluvy a iné relevantné dokumenty. Počas dlhodobej neprítomnosti Predsedu jeho činnosť  prevezme zástupca na základe poverenia Rady.

5.5.3.    Predsedu volí a odvoláva  na návrh RadyValné zhromaždenie na obdobie 4 rokov.

5.5.4     Združenie môže na návrh Rady, Valným zhromaždením zvoliť Podpredsedu (zástupcu Predsedu), podľa uváženia viacerých Podpredsedov. Podpredseda / Podpredsedovia zastupuje/zastupujú činnosť Predsedu v presne vymedzených kompetenciách určených Predsedom. V prípade dlhodobej neprítomnosti a práceneschopnosti Predsedu ak nie je možné aby osobne určil kompetencie pre svojho zástupcu/svojich zástupcov tieto určí Rada.

5.6       Kontrolná a revízna komisia

5.6.1     Kontrolná a revízna komisia  je kontrolným orgánom Združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Komisia sa pri svojej činnosti riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami Združenia.

5.6.2     Valné zhromaždenie na návrh Rady volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného orgánu na obdobie dvoch rokov. Kontrolný orgán tvoria traja členovia Združenia.

5.6.3     Člen kontrolného orgánu nesmie byť súčasne členom iného orgánu Združenia okrem členstva vo Valnom zhromaždení.

5.6.4     Kontrolná a revízna komisia vo svojej činnosti najmä:

a)  kontroluje priebežne hospodárenie, nakladanie s majetkom Združenia,

b)  kontroluje dodržiavanie Stanov  Združenia, a organizačného poriadku, ostatných smerníc

a vnútorných predpisov.

c)  upozorňuje príslušné orgány Združenia na nedostatky, navrhuje opatrenia na ich

odstránenie a stanovuje k nim príslušné lehoty.

 

5.6.5     Členovia kontrolného orgánu majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Rady, Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako pozorovatelia.

5.6.6     Kontrolná a revízna komisia podáva správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu najmenej  1 -krát ročne.

5.7       Kancelária

5.7.1     Rada zriaďuje svoju kanceláriu na zabezpečenie každodenných činností Združenia pod svojim vedením. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného Valným zhromaždením.

5.7.2       Hlavné činnosti kancelárie sú:

a)     zabezpečuje chod kancelárie, finančné riadenie a vnútorný audit stratégie CLLD,

b)    pripravuje materiály na zasadnutie Valného zhromaždenia, Rady, Výberovej komisie, Kontrolnej a revíznej komisie a Monitorovacieho výboru,

c)     zabezpečuje kontakt s potenciálnymi a existujúcimi užívateľmi stratégie CLLD, poradenstvo a konzultácie

d)    organizuje vzdelávacie a tréningové podujatia Združenia,

e)     organizuje informačné kampane, výzvy pre jednotlivé opatrenia stratégie CLLD,

f)     zabezpečuje celú administratívu súvisiacu s implementáciou stratégie CLLD,

g)    komunikuje s  príslušnými riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi  a zabezpečuje monitoring implementácie stratégie CLLD zo strany Združenia,

h)     zabezpečuje ostatné bežné i mimoriadne aktivity Združenia, ďalšiu projektovú, plánovaciu, edičnú a ostatnú činnosť Združenia,

i)      zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia Rady a vyplývajúce zo Stanov Združenia.

5.7.3       Na čele Kancelárie je manažér, menovaný Radou. Manažér je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.

5.7.4       Administratívu a realizáciu úloh Združenia zabezpečujú zamestnanci Združenia,ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.

                                                                                                      Článok VI.

Zásady hospodárenia

 

6.1       Majetok Združenia je tvorený hmotným majetkom, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a inými majetkovými právami. Združenie môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií, či štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

6.2       Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

6.3       Zdrojom majetku Združenia sú predovšetkým:

a)     členské príspevky,

b)    príjmy z vlastnej činnosti,

c)     pôžičky, úvery a úroky,

d)    dary od fyzických a právnických osôb,

e)     dotácie a granty,

f)     sponzorské príspevky,

g)    poukázané podiely z daní zamestnancov, živnostníkov či právnických osôb a

h)     iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 

6.4       Prostriedky Združenia možno použiť výlučne na zabezpečenie jeho cieľov v zmysle platných stanov.

 

6.5       Členovia Združenia nemajú právny nárok na podiely z výsledkov jeho hospodárenia alebo iných príjmov.

 

6.6       Majetok Združenia možno darovať iba v prípade odsúhlasenia Valným zhromaždením na základe odporúčania Rady. Ochrana, evidencia a hospodárenie s majetkom Združenia sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Kontrolnej a revíznej komisie.

 

 

 

 

Článok VII.

Zánik

 

7.1      Združenie zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia o jeho zlúčení alebo rozpustení.

7.2       Združenie zaniká dňom výmazu z registra na Ministerstve vnútra SR. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

7.3       Na zrušenie Združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia § 70 – 75 Obchodného zákonníka.

7.4       Všetko zostávajúci majetok a aktíva Združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely.

 

 Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto stanovy nahrádzajú stanovy zo dňa 29.09.2015, ktoré nadobudli účinnosť dňa 23.10.2015 (dňom vzatia zmeny ministerstvom vnútra SR na vedomie pod č. spisu VVS/1-900/90-41170 – 1) a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny ministerstvom vnútra SR na vedomie.

8.2 Dodatok č. 1 Stanov OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ bol schválený Valným zhromaždením dňa 5.6.2017  uznesením č.1/2017

 

 

V Trebostove, dňa5.6.2017

Mgr. Martin Kalnický, predseda združenia

 

 

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader