Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Výzva č.2

Číslo výzvy: 2014/PRV/35

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

v termíne od 11.08.2014 do 22.08.2014

Výzva je prioritne zameraná na projekty v rastlinnej výrobe, pričom za takýto projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti sektorov: ovocia a zeleniny, vinohradníctva, liečivých rastlín, konzumných zemiakov a ostatnej rastlinnej výroby predstavujú minimálne 60 % oprávnených výdavkov projektu. Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Informácie a tlačivá nájdete na:http://www.apa.sk/index.php?navID=466

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader