Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva MAS_077/7.4/4 Výzva MAS_077/7.2/2 Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva - MAS_077-6.4-2 Výzva – MAS_077/8.5/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.2/1 - uzavretá Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

Výzva na predloženie ponuky 29.10.2018

OZ “Partnersvo  pre MAS Turiec”, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. d).  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Dodávka kancelárskeho nábytku“

 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľv zmysle § 8 ods. 1 písm. d) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

  1. Miesto predloženia/doručenia ponuky:OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec”, 038 41 Trebostovo 164
  2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mária Uličná
  3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Objednávka tovaru : kancelársky nábytok

  1. Predmet obstarávania:

Nákup kancelárskeho nábytku

Pracovný stôl – 3ks

Kancelárska stolička– 3ks

Poličková zostava– 3ks

Skriňa– 3ks

Zasadací stôl– 1ks

Konferenčné stoličky– 6ks

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec”, Obecný úrad Žabokreky, Žabokreky 145, 11/2018

 Maximálny limit zákazky: 3276,00- EUR s DPH

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

11/2018- 10/2019

Financovanie predmetu zákazky:Integrovaný regionálny opereračný program

Lehota na predloženie ponuky: 7.11.2018

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo emailom

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižia cena celkom za predmet zákazkyv Eur s DPH

Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v

§ 5 ods. 3 zákon o verejnom obstarávani 345/2015 VZNP, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Celá výzva  2Update PDF_Výzva na predloženie ponuky PHZ-1

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader