Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva MAS_077/4.2/2 Výzva MAS_077/4.1/2 Výzva MAS_077/7.4/4 Výzva MAS_077/7.2/2 Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva - MAS_077-6.4-2 Výzva – MAS_077/8.5/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.2/1 - uzavretá Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

Výzva na predloženie ponuky: 9.10.2018 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

09Predmet obstarávania:Prenájom kancelárskych priestorov

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

 Špecifikácia kancelárskych priestorov:

  • administratívny priestor s oknami
  • 70 m2– max. 75 m2
  • vhodné pre 4 zamestnancov
  • zasadacia miestnosť pre min. 70 osôb
  • možnosť pripojenia na internet (optický internet)
  • toaleta s umývadlom
  • v bezprostrednej blízkosti k dispozícii bezplatne min. 4 parkovacie miesta
  • v bezprostrednej blízkosti možnosť stravovania zamestnancov
  • vrátane upratovania priestorov
  • vrátane energií

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec”, 038 41 Trebostovo 164, 10/2018

 Maximálny limit zákazky: 420 € s DPH

 Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

10/2018- 10/2019

Financovanie predmetu zákazky:Integrovaný regionálny operačný program

Lehota na predloženie ponuky:10.2018 do 15:00 hod

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

1.Blatnica_2_08_ Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) PHZ-3

Ak sa Vám príloha nezobrazuje správne napíšte nám email na adresu turiecmas@gmail.com   kde na požiadanie Vám  kritéria výzvy budú zaslané.

Najnižšie nájomné za predmet nájmu v sume EUR / 1 m2 prenajímanej plochy bez DPH, pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods.3 zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 vznp, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader